පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් වයස නිසා ගෙදර යවලා ?

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් ආරියදාස කුරේ මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම තනතුරෙන් ඉවත් කර තිඛෙනවා.
ආරියදාස කුරේ මහතා සදහන් කළේ ඒ බව තමන්ට ලිපියකින් දන්වා ඇති බවයි.
වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවූ තැනැත්තන් කොමිසමේ කටයුතු සදහා සම්බන්ධ කර නොගැනීමේ තීරණය මතයි මෙම ඉවත් කිරීම සිදුකර ඇත්තේ.