පොළව යට සිරවුණු 33ක් දින 69කට පසු බේරාගත් හැටි

චිලී රාජ්‍යයේ 2010 වසරේදී රන් පතලක් කඩා වැටීමෙන් 33 දෙනකු පොලව පත්ලේ සිරවූ පුවත ඔබ අසා ඇති. මේ එහිදී කිලෝමීටරයක් පොලව ගැඹුරේ සිරවූ ඔවුන් දින 69 කට පසු මුදාගත් මෙහෙයුමේ කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *