බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රී ආසනයකට ලක්ෂ හයහමාරක්

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නව ගොඩනැගිල්ල තුල මන්ත්‍රී ආසනයක් වෙනුවෙන් රුපියල් 650,000 ක මුදලක් වැය කිරීමට යන බව සදහන් කරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් නිපුනආරච්චි මහතා පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව එක් ආසනයකට රුපියල් ලක්ෂ 6.5 බැගින් ආසන 104 ක් මිලදී ගැනීම පිළිබද අවධානය යොමුකරන ලෙසයි මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලීමක් කරන්නේ.
මේ එම සම්පූර්ණ ලිපියයි.