බාමියන් පිළිම වැනසීමේ කර්මය පළදුන් හැටි

බාමියන් බුදු පිළිම විනාශ කිරීම ආසන්න ඉතිහාසයේ ලෝකයේ සිදුවූ බරපතල සංස්කෘතික විනාශයක් ලෙස සැලකෙනවා.මේ බොහෝ දෙනකු නොදන්නා ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බොදු ඉතිහාසය හා එහි වර්තමානය පිළිබද කතාවයි.