බැදුම්කර කොමිසමේ සාක්ෂි විමසීම අදින් අවසන්

ආන්දෝලනාත්මක මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳ විමර්ශන සිදුකරන ජනාධිපති කොමිසමේ සාක්ෂි විමසීම අදින් අවසන් කෙරුණා.
කෙසේ වෙතත් අවශ්‍ය වුවහොත් සාක්ෂි විමසීම සඳහා අගමැතිවරයා බැඳුම්කර කොමිසම වෙත කැඳවන බවයි කොමිසමේ සභාපතිවරයා අද දැනුම් දුන්නේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *