බැදුම්කර පාඩුව බිලියන 11 යි / පර්පචුවෙල් ලාභය බිලියන 18 යි ලු

බැදුම්කර වාර්තාවෙන් බිලියන 11ක අලාභයක් සිදුවූ බව ප්‍රකාශවුවද එම අලාභය ඊට වඩා වැඩි විය යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් කියා සිටියේ එම කාලය තුල පර්පචුවෙල් ටේ‍රෂරීස් ලාභය බිලියන 18 ක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *