බැදුම්කර / බරපතල වංචා විවාදය අද

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර වංචාව සහ බරපතළ වංචා හා දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් වන විවාදය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙනවා.
විවාදයට සහභාගි වීම සඳහා පැමිණෙන ලෙසයි කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට දන්වා ඇත්තේ.
පැය පහමාරක කාලයක් විවාදය පැවැත්වීමට නියමිතයි.