බැදුම්කර වාර්තාවේ තවත් කොටසක් පාර්ලිමේන්තුවට

බැදුම්කර විමර්ෂණ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තුවට භාරදී නොතිබූ තවත් කොටසක් අද පාර්ලිමේන්තුවට භාරදී තිබෙනවා.
ඒ අනුව සී/350 සිට සී/360 දක්වා වන කොටසයි මෙසේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත යොමුකර ඇත්තේ.
ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් මෙම වාර්තාව කථානායකවරයා වෙත පිළිගන්වා තිබෙනවා.