බැදුම්කර විවාදය ගැන පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එකගතාවයක් නෑ

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම හා බැඳුම්කර සහ බරපතළ වංචා දූෂණ ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තා විවාදය පවත්වන දිනය සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයකින් තොරව පක්ෂනායක රැස්වීම අවසන් වී තිඛෙනවා.
පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට පෙර බැඳුම්කර සහ බරපතළ වංචා දූෂණ ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් පැවැත්විය හැකි ද යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි කතානායකවරයා අද පක්ෂ නායක හමුවක් කැදවා තිබුණේ.
ඒ සඳහා මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයෙකුද සහභාගීවූ අතර ඔහු විසින් මැතිවරණය හා මෙම විවාදය අතර පවතින නීතිමය තත්ත්වයන් පැහැදිලි කර තිබුණා.
ඒ අනුව බැඳුම්කර සහ බරපතළ වංචා දූෂණ ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් පෙබරවාරි මස 8 වෙනි දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පාර්ලිමේන්තු විවාදය ඊට පෙර එනම් 5 හෝ 6 දින කැඳවීමට හැකිද යන්න පක්ෂ නායකයින් විසින් කථානායකවරයාගෙන් විමසා ඇති අතර ඒ පිළිබද අවසන් තීරණය අගමැතිවරයා හා කතානායකවරයා අතර සාකච්ජාවකින් පසු දැනුම්දීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *