බැදුම්කර සල්ලිගත් මන්ත්‍රී ලයිස්තුවක් නෑ / කථානායක කියයි

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකර තිබෙනවා. එහි දැකවෙන්නේ බැදුම්කර වංචාවට අදාළ සමාගමෙන් මුදල් ලබාගත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලයිස්තුවක් ඇතැයි පලවන අදහස් හා ප්‍රචාර සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව අදාළ වාර්තාව හා සම්බන්ධ වගකිව යුතු කණ්ඩායම් තමන් වෙත දන්වා ඇති බවයි.
මේ එම සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *