බිය වැද්දීම් හා තර්ජන ගැන පැමිණිලි කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

ජනතාවට එරෙහිව සිදුවන විවිධ හිරිහැර හා නීතී විරෝධී ක්‍රියා පිළිබද දැනුම්දීම සදහා වන දුරකථන අංක අතුලත් කරමින් නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
එහි දැක්වෙන්නේ රටේ ඕනෑම තැනක ජනතාව පීඩාවට පත් කරන සිදුවීම් වෙතොත් වහා එම දුරකථන අංක මගින් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි.
මේ ඊට අදාළ සම්පූර්ණ නිවේදනයයි.