බුදුරැස් විහිදෙන සෝමාවතී පුදබිමේ විස්මිත හාස්කම්

ඓතිහාසික සෝමාවතී පුදබිම සැලකෙන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ දළදා වහන්සේ නමක් තැන්පත්ව ඇති අතිශය පින්බර භූමියක් ලෙසයි.එහි විස්කම් හා බොහෝ හාස්කම් පවතින අතර මේ එම විශ්මයන් පිළිබද ඉතිහාසයේ සිට මේ දක්වා කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *