මතකයේ තියන් පළිගන්නා අලින්ගේ විස්කම්

ලංකාවේ අලි ඇතුන් ලෝකයේ බුද්ධිමත්ම අලි ඇතුන් ලෙස පිළිගැනෙනවා. මේ ඒ බව වඩාත් තහවුරු කරන අලින්ගේ විස්මිත හැසිරීමක් පිළිබදයි.