මරණ මංචකයේදී මිනිසුන් දුක්වන ප්‍රධාන කරුණු 44 ක්.

මරණය කාටත් පොදුය. එහෙත් දුකින් තොර මරණයක් බහුතරයකට හිමි නොවේ. මරණයට මුහුණ දෙන මොහොතේ තීරණාත්මක කරුණු රැසක් සිහිපත් වන බව කියැවේ. එවා මොනවාදැයි දැනගැනීම වැදගත්වන්නේ ඉන් අපට අදාල වන පාඩම් ඉගෙන ගැනීමටයි. මේ මරණාසන්න අවස්ථාවේ මිනිසුන් කණගාටු වු කරුණූ පිළිබඳ සිදු කළ අධ්‍යයනයක ප්‍රථීපලයකි. (මුලාශ්‍ර – අන්තර්ජාලය)