මවුස්සාකැලේ / ලක්ෂපාන වාන් දොරටු ඇරේ

අධික වර්ෂාවත් සමග මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ වාන් දොරටු අඩි 3 හමාරකින් විවෘත කර තිඛෙනවා.
ඒ වසර 5කට පසුවයි.
මේ අතර ලක්ෂපාන ජලාශයේ වාන් දොරටු අඩි 4කින් විවෘත කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
ඒ හේතුවෙන් මෙම ජලාශ අවට පහත්බිම්වල ජනතාවට අවධානයෙන් පසුවන ලෙසයි වාරිමාර්ග බලධාරීන් සදහන් කරන්නේ.