මහබාගේ පොලිසියේ අපරාධ අංශ ස්ථානාධිපති අල්ලස් දැලේ

රුපියල් 8000ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත මහබාගේ පොලිස් ස්ථානයේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපති අල්ලස් කොමිසම මඟින් අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
සැකකරු අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.