මහ රැජිනට බුදුදහම උගන්වන ලාංකිකයා

බ්‍රිතාන්‍යය මහ රැජින සැලකෙන්නේ අද ලෝකයේ ජීවත්වන ඉහළම රාජකීය කාන්තාව ලෙසයි. ඇයට බුදුදහම පිළිබද දැනුම ලබාදෙන ආධ්‍යාත්මික උපදේශකවරයා ලාංකිකයකු බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ?මේ ඔහු පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *