මහ විරු සමරුවකට අවසර දී නැහැ – රජය කියයි

මහවිරු සැමරුම සඳහා කිසිදු අවස්ථාවකදී රජය අවසර ලබාදී නොමැති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.මේ එම නිවේදනයයි.