මැතිවරණවලදී අපේක්ෂකයින්ට වියදම් සීමාවක්

මැතිවරණවලදී අපේක්ෂකයින්ගේ වියදම් සීමාව සම්බන්ධ නීති දැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවකට අනුවයි. මේ එම සම්පූර්ණ තොරතුරුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *