මැරෙන්න යන අය පෙන්වන විස්මිත තරුණිය

මරණය ලෝකයේ සියල්ලන්ටම පොදු තත්ත්වයක් වනවා.එහෙත් යම් අයකුගේ මරණය සිදුවන බව නිවාරදිව ප්‍රකාශ කළ හැකි තරුණියක් ලෝකයේ වෙසෙන බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ඇයගේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *