මැරෙන මළ මුහුදෙන් ආවාට සමග මුතු හා දියමන්ති මතු වෙලා

මළ මුහුද සැලකෙන්නේ ලෝකයේ විස්මිත සාගරයක් ලෙසයි. අධික ලවණ සහිත මළ මුහුද ජීවයට හිතකර ස්ථානයක් නොවන බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.වේගයෙන් සිදී යමින් පවතින මළ මුහුද ආශ්‍රීතව මේ වන විට ආසාමාන්‍ය තත්ත්වයන් වාර්තාවන අතර ඉන් එකක් වන්නේ දැවැන්ත ආවාට නිර්මාණයවීමයි. දෙවැන්න වන්නේ එම ආවාට ආශ්‍රීතව ලවණ මගින් නිර්මාණයවූ දියමන්ති හා මුතු මතුවීමයි.මේ එම විස්මයන් පිළිබද කතාවයි.