මිහින්තලා පුදබිමේ ගුප්ත සිදුවීම් මාලාවක්

මිහින්තලා පුදබිම සැලකෙන්නේ ජාතියක ආරම්භය සනිටුහන් කළ පුදබිමක් ලෙසයි. එසේම සිව් බුදුවරුන් වැඩම කළ පින්බිමක් ලෙසද එය හැදින්වෙනවා. එවන් උතුම් මිහින්තලා පුදබිමේ විස්මයන් රැසක් ඇති බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.