මීගහකිවුලේ තවත් පොලව ගිලා බැසිමක්

මීගහකිවුල මාලිගාතැන්න වෙල්යායේ ගිලා බැසීමට ලක්වූ ස්ථානයට ආසන්න තල්දෙන යහලතැන්න වෙල්යායේ ගිලා බැසීමක් සිදුව තිඛෙනවා.
මෙම ගිලා බැසීම් දෙක අතර දුර කිලෝමීටරයක් පමණ වන බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.
මෙම නව ගිලා බැසීම සිදුවු ස්ථානයේ අඩි 06ත් 10ත් අතර විෂ්කම්භයෙන් යුත් වළක් හැරී ඇති අතර ඉන් එක් පසෙකට දෝනාවක් මෙන් ආවාටයක් නිර්මාණයවී තිඛෙනවා.
ඇළ මාර්ගයේ ගලා එන ජලය එම වළට වැටීමෙන් අතුරුදන්වන බවයි ගම්වාසීන් පවසන්නේ. මේ ආසන්න මාලිගාතැන්න වෙල්යායේ ගිලා බැසීමක් වාර්තාවුනේ පසුගිය 21 වනදායි.