මීතොටමුල්ල කසල කන්දේ ගින්න තවදුරටත්

මීතොටමුල්ල කසල කන්දේ කොටසක හටගත් ගින්න නිවා දැමීම සදහා තවදුරටත් කටයුතු කරමින් පවතින බව පොලිසිය පවසනවා.
කසල කන්ද කඩා වැටුණු ආසන්නයේ මෙම ගින්න හටගෙන තිබුණා.
ගින්න නිවිමට ගිනි නිවන රථ තුනක් පිටත් කර යැවු බවයි පොලිසිය සදහන් කළේ.