මීදුමේ සැගවෙන ලංකාවේ දිගම කන්ද

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම කන්ද ලෙස සැලකෙන්නේ සුන්දර ඩෙල් කන්දයි. මේ ඒ පිළිබද තොරතුරු එකතුවක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *