මීයෙක් නිසා බිහිවූ සුපිරි ඩිස්නි සමාගමේ කතාව

ඩිස්නි සමාගම සැලකෙන්නේ ලොව ප්‍රකට සමාගමක් ලෙසයි. එසේම සජීවීකරණයන් හා කාටුන් නිර්මාණ හේතුවෙන්ද එය අති මහත් ධනස්කන්ධයක් උපයනු ලබනවා. මේ ඩිස්නි සමාගමට එම ආරම්භය හිමිකර දුන් මීයකුගේ ඉතිහාස කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *