මීරියබැද්දට යළිත් නාය අවධානමක් -පවුල් 150ක් ඉවත් කෙරෙයි

නායයාමේ අවධානමක් හේතුවෙන් කොස්ලන්ද මීරියබැද්ද ප්‍රදේහයෙන් පවුල් 150කට අධික සංඛ්‍යාවක් වහා බවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා.
ඒ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය ලබාදුන් උපදෙස් අනුවයි.
මීට පෙර මීරියබැද්දේ සිදුවූ නායයාමකින් ජීවිත සියයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විනාශයට පත්වුණා.