මුතුරාජවෙල ඉන්ධන කාන්දුවට කඩිනම් පිළියම්

ඉන්ධන නෞකාවකින් තෙල් ගොඩබාමින් සිටියදී  මුතුරාජවෙල බොයාවේ  නලයක හටගත් තෙල් කාන්දුවෙන් පසු එම නලය අලුත්වැඩියා කරමින් පවතින බව ඛනිජතෙල් නීතීගත සංස්ථාව පවසනවා.
ඊයේ රාත්‍රියේ මෙම කාන්දුව හටගෙන තිබුණා.