මුල්ම ජන්ද ප්‍රතිඵලය අද රාත්‍රී 10න් පසු

අද පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයේ පලමු නිල ජන්ද ප්‍රතිඵලය අද රාත්‍රී 10න් පසු ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකි වනු ඇති බව අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් එම් එම් මොහොමඩ් මහතා පවසනවා.
නව ඡන්ද ක්‍රමය අනුව ඒ ඒ ඡන්ද පොළ තුළදීම ඡන්ද ගණන් කිරීම සිදුවන අතර තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීමද වෙනම මධ්‍යස්ථාන 3852ක දී සිදුකිරීමට නියමිතයි.

අනතුරුව ඡන්ද කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිඵලයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රමාණය එකතු කරනු ලබන අතර කොට්ඨාස මට්ටමින් ලබා ගන්නා ප්‍රතිඵලය දිස්ත්‍රික්ක තේරීම්භාර නිලධාරි වෙත යැවීමෙන් පසුව මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලයට යොමුකර පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමින් ප්‍රතිඵලය නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.