මුවමස් කන්න ගිය චීටාවෙකුට බැබුන් ඉගැන්නූ පාඩම

සත්ත්ව ලෝකය තුලද ඉතා උසස් ගුණාංගයන් ප්‍රදර්ශනය වන අවස්ථාවන් ඇතැම් අවස්ථාවල දැකගත හැකිවනවා. එවන් තවත් අවස්ථාවක් පසුගියදා දකුණු අප්‍රිකාවෙන් වාර්තා වුණා. ඒ චීටාවකුගේ ගොදුරක් බවට පත්වීමට ගිය මුව පොව්වකුට බැබුන් සත්ත්වයන් පිරිසක් පිහිටවූ ආකාරයයි. මේ එම අවස්ථාවේ දර්ශනයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *