මුහුද අවධානම් / මුහුදු නොයන ලෙස දැනුම්දීමක්

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් කිසිඳු ධීවර වරායකින් ධීවර හා නාවික කටයුතු සඳහා මුහුදු යෑමෙන් වළකින ලෙස ධිවර දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කරනවා.
අත්‍යාවශ්‍යමකටයුත්තක් සදහා මුහුදු යෑමට අවශ්‍යනම් ඒ සඳහා නාවික හමුදාවෙන් අවසරය ලබාගන්නා ලෙසත් ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව ධිවර හා නාවික ප්‍රජාවට දැනුම් දෙනවා.