මුහුද ජල මට්ටම ඉහල ගියත් සුනාමි අවධානමක් නෑ / DMC

මඩකලපුව හා කල්මුණ අවට මුහුදු ජල මට්ටම යම් ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් තිබුණ ද එය සුනාමි තත්ත්වයක් නොවන බව ආපදා කළමනාකරණය මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරනවා.
ඒ අනුව සුනාමි අවධානමක් නොමැති බැවින් ජනතාව කලබල නොවිය යුතු බවයි ආපදා කළමනාකරණය මධ්‍යස්ථානය ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.
පසුගිය දිනවල යාපනය ආසන්න කලාපයටද මේ ආකාරයේ තත්ත්වයක් බලපෑ අතර එම ප්‍රදේශවල මුහුදු ජල මට්ටම අඩි 5ක් පමණ ඉහල ගොස් තිබුණා.