මෛත්‍රී බුදුන් වෙනුවෙන් සිටවූ විස්මිත නා උයන

මෛත්‍රී බුදු හිමියන් වෙනුවෙන් සිටවන ලද විස්මිත නා වනයක් ලංකාවේ පවතින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? ඒ රටට ආඩම්බරයක් එක් කරන ජාතික නාමල් උයනයි. මේ ඒ පිළිබද විස්තර එකතුවක්.