යහපාලනයට තව දුරයි / අගමැති කියයි

යහපාලනය සාර්ථක කරගන්නට තව බොහෝදුර යායුතු බව අගමැතිවරයා පවසනවා. ඒ 2015 ජනවාරි 8 මැතිවරණ ජයග්‍රහණයේ 3න්වන සැමරුම වෙනුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්.මේ එම නිවේදනයයි.

Statement Issued by Hon. Prime Minister - January 09th_2018-_p1Statement Issued by Hon. Prime Minister - January 09th_2018-_p2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *