යාපනය – මුලතිව් මුහුදු අඩි 5ක් උස්වූ රහස හෙළිවෙයි?

සාගරය මිනිසාට බොහෝ ප්‍රයෝජන අත්කරනු ලබනවා.එහෙත් සාගරය රුදුරු වීම මිනිසාට මෙන්ම සමස්ථ සත්ත්ව ප්‍රජාවතට අත්කරනු ලබන්නේ හානිකර තත්ත්වයක්.පසුගිය සමයේ මෙරටදීත් එසේ මුහුද ආසාමාන්‍ය ලෙස උස්වීම පිළිබද විවිධ අවස්ථාවල වාර්තා වල වාර්තාවුණා.මේ ඒ පිළිබද අමෙරිකානු විශේෂඥයන් කණ්ඩායමක් සිදුකරන පර්යේෂණයයි.