යුද්ධ හමුදා පොදුසමා කාලසීමාව දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව විසින් නිවාඩු නොමැතිව සේවයට නොපැමිණ සිටින හමුදා සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබූ පොදු සමා කාලය සතියකින් දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.

මෙම කාලසීමාව තුලදි නිළධාරින් 10 ක්, කෙඩෙට් නිළධාරින් 08 ක් සහ සෙසුනිලයින් 8034 ක් ඇතුළු හිටපු යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් 8052 ක් ඔවුන්ගේ නීත්‍යානුකූල සේවයෙන් ඉවත්වීම ලබාගෙන ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව නිවේදනය කළේ.

එහෙත් විවිධ හේතුන් මත රපෝර්තු කිරීමට නොහැකිවු අයවළුන් ඔවුන්ගේ අස්වීම ලබාගැනීම සඳහා රපෝර්තු කිරීමට මෙම සහන කාලය දිර්ඝ කරදෙන ලෙසට කරන ලද ඉල්ලීම, ඔවුන් සේවයේ යෙදී සිටියදී ඉටුකරන ලද සේවය පිළිබඳ සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මෙම සමා කාලය ලබන 22 වනදා තෙක් දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව නිවාඩු නොමැතිව රපෝර්තු නොකර සිටින යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් හට ඉදිරි සතිය තුලදි ඔවුන් අයත් රෙජිමේන්තු මධ්‍යස්ථාන වෙත රපෝර්තු කර නීත්‍යානුකූලව සේවයෙන් ඉවත්විය හැකියි.

මෙම කාලසීමාව තුල නීත්‍යානුකූල අස්වීම ලබාගැනීමට කටයුතු නොකරන අයවළුන් ලබන 23 දින සිට දීප ව්‍යාප්තව සිදු කරනු ලබන වැටලීම් තුලින් අත් අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි යුධ හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *