යෝජනා කළ සහනවලින් කීපයක් ජනවාරිය තෙක් පමාවෙයි ?

පසුගියදා මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ සහන අතරින් කිහිපයක් ජනවාරි මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

වැට් බද්ද අඩු කිරීම , දුරකතන ගාස්තු අඩු කිරීම හා ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු සරල කිරීම මෙම සහන යටතේ යෝජනා කෙරුණද ඒවා ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකිවීම ඊට හේතුවයි.

එම සහන ලබාදීමට නම් දේශීය ආදායම් පනතට සංශෝධන ඉදිරිපත් කළයුතු බවද මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු අනාවරණ කළා.

බදු සංශෝධන වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කළ නොහැකි අතර එම සංශෝධනවලට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඊට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියද ලබාගත යුතුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *