රටක් හිනස්සන ලංකාවේ විකෘති සමරු ඵලක

ශ්‍රී ලංකාව තුල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඇතුලු රජයේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් සදහා මුදල් සම්පාදනය කරනු ලබන්නේ රටේ මහජන බදු මුදල් මගිනි. පළාත් සභා / ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රියාත්මකවීම සිදුවන්නේද මහජන මුදල් මගින් මිස විවිධ පක්ෂවල පුද්ගලික ධනයකින් හෝ දේශපාලනඥයින්ගේ පුද්ගලික පිරිවැයකින් නොවේ.එහෙත් ලෝකයේ වෙනත් කිසිදු රටක දක්නට නොලැබෙන ආකාරයේ සමරු ඵලක පිහිටුවීමක් ලංකාවේ දක්නට ලැබෙන අතර එය පැහැදිලිව සලකා බැලීමේදී හදුනාගත හැකිවන්නේ ජුගුප්සාජනක තත්ත්වයක් ඇති කරන්නක් ලෙසයි.
මෙම ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් ජනතාව මුදල් සම්පාදනය කරන බැවින් එහි දැක්විය යුතුවන්නේ මහජන මුදලින් ඉදිකරන ලද්දක් මිස දේශපාලක ලයිස්තුවක් නොවේ.මේ ක්‍රීඩාංගනයක් ඉදිකිරීම සදහා සම්බන්ධ වූ බව පවසමින් එසේ නිර්මාණය කර ඇති අප්‍රසන්න සමරු ඵලකයකි.මෙවන් හාසම්‍යජනක ක්‍රියා නැවැත්වීමට දේශපාලකයින් වහා පියවර ගත යුතු අතර නොඑසේනම් මෙම හාස්‍යජනක සමරු ඵලක තුල මහජන මුදලින් ඉදි කළ බවද සදහන් කරන්නේ නම් මැනවි.