රටවල් ගණනක් පැරදවූ අතීත ලංකාවේ විස්මිත බලය

ශ්‍රී ලංකාව අතීතයේ ලෝකයේ දියුණු වෙළද මධ්‍යස්ථානයක් බව කියවෙනවා. එහිදී මෙරට සතුව අති දියුණු නවුකා තාක්ෂණයක්ද පැවැති බවයි පාහියන් හිමියන් ඇතුලු අතීත ගවේෂකයින්ගේ සටහන් තුල දැක්වෙන්නේ.මේ අද බොහෝ දෙනකු නොදන්නා මෙරට අතීත නවුකා තාක්ෂණය හා එමගින් සිංහයා ලෝකයේ දැක්වූ විස්කම් පිළිබද කතාවයි.