රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට නායයාමේ අනතුරු ඇගවීමක්

පවත්නා වැසි සහිත කාලගුණය සමග රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට නායයාමේ අනතුරු ඇගවීමක් නිකුත් කර තිඛෙනවා.
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළේ ඒ හේතුවෙන් නායයාමේ අවධානම් ස්ථාන පිළිබද රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව දැඩි අවදානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *