රථවාහන වැරදිවලට වැඩිවූ නව දඩ මුදල් මෙන්න

ඉහළ නංවන ලද රථවාහන වැරදි සම්බන්ධ දඩ මුදල් පිළිබද බොහෝ දෙනකුගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.ම් අදාළ වැරදි හා ඒ වෙනුවෙන් අය කරනු ලබන නව දඩ මුදල් පිළිබද සම්පූර්ණ වාර්තාවයි.