රාජ්‍ය ණය ගැන මහබැංකුවෙන් නිවේදනයක්

Banner

මධ්‍යම රජයේ ණය ගණනය කිරීම සහ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සිදු කරනුයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යැයි, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයනක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරනවා. මේ එම නිවේදනයයි.

Banner