රාජ්‍ය ණය ගැන මහබැංකුවෙන් නිවේදනයක්

මධ්‍යම රජයේ ණය ගණනය කිරීම සහ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සිදු කරනුයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යැයි, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයනක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරනවා. මේ එම නිවේදනයයි.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.21