රැකියා විරහිත උපාධිධාරී විරෝධතාවයට ජල ප්‍රහාරයක්

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් විසින් ක්‍රියාත්මක කළ විරෝධතා පෙලපාලිය අධිපීඩන ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කර විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය කටයුතු කර තිබෙනවා.
ඒ ලෝටස් වටරවුම ආසන්නයේදීයි.
රැකියා ලබාදෙන ලෙස රජයට බලකරමින් විරෝධතාකරුවන් ජනාධිපති කාර්යාලය දෙසට ගමන් කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදීයි මෙසේ විසුරුවා හැරීමට පියවර ගෙන ඇත්තේ.