රුපියලේ වාර්තාගත පිරිහීම අදයි /විකුණුම් මිල 178ට ලංවෙයි

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අද ඉතිහාසයේ අවම අගය වාර්තා කළා.

ඒ අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයකට ගෙවන ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ප්‍රමාණය රුපියල් 177.62ක් දක්වා ඉහළ ගිය අතර ශ්‍රී ලංකා රුපියල බරපතලම මට්ටමින් පහත වැටීමේ අවස්ථාව ලෙසයි එය සැලකෙන්නේ.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතවලට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයකට ගෙවන ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ප්‍රමාණය 177.62ක් වූ අතර ගැනුම් මිල 173.72ක් ලෙස දැක්වුණා.