රුපියල තවත් වැටේ / ඩොලරය 173ට ලංවෙයි

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අද යළිත් ඇදවැටී තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද දිනයේදී රුපියලේ විකුණුම් අගය සටහන් වූයේ රුපියල් 172 යි ශත 99 ක් ලෙසයි.
ඩොලරයේ ගැණුම් මිල රුපියල් 169 යි ශත 10ක් ලෙස සටහන්වූ අතර එය ඉතිහාසයේ වාර්තාවූ ඉහළම ගැණුම් මිලයි.
පසුගියදා රුපියල එක්වරම වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර එක් දිනකින් පසු යළිත් රුපියල කඩා වැටීමටයි පටන් ගෙන තිබුණේ.