රුපියල යළිත් වැටෙයි

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල යලි අවප්‍රමාණයවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද දිනයේ රුපියලේ විකුණුම් මිල දැක්වුණේ රුපියල් 176 යි ශත 05 ක් ලෙසයි.
ඩොලරයේ ගැණුම් මිල රුපියල් 172 යි ශත 16 ක් ලෙස සටහන් වුණා.