රුවක් ඇදෙනවා ගීයේ අරුත සමලිංගික මිතුරුදමක්ද ?

රුවක් ඇදෙනවා …කවුදෝ එනවා ගීතය සැලකෙන්නේ මියුරුතම ගීතයක් ලෙසයි. එහෙත් එහි සැගවුණු අරුතක් ඇති බවට විවිධ අදහස් පලව තිබෙනවා. මේ ගීයේ පද රචකයා විසින්ම හෙළිකරන එහි ඇත්ත කතාවයි.