ලංකාවට අපල ගෙනා නොවැම්බර් / දෙසැම්බර්

ලංකාවට වැඩිම ස්වාභාවික හානි සිදුවන කාලය නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාස බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද සාධක සහිත අනාවරණයයි.