ලංකාවට ආ භූතාන රජ පවුලේ කුමරා සිදුකළ විස්මිත ආවරණය

පුනර්භව අනාවරණයන් අතරින් ඇතැම් ඒවා සුවිශේෂ වනවා. එවන් විස්මිත සිද්ධියක් පසුගියදා මෙරටින් වාර්තාවුණා. ඒ භූතාන රාජකීය පවුලේ දූත පිරිසක් මෙරට බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වන්දනා කිරීමට දිවයිනට පැමිණි අවස්ථාවේදීයි. එම සංචාරයට එක්ව සිටි භූතාන රජ පවුලේ අනාගත කිරුළේ උරුමකරු වන තාවකාලික පැවිද්ද ලබා සිටින කුමරා විස්මිත අනාවරණයන් කිහිපයක් සිදුකර තිබුණා. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *