ලංකාවට එන අලුත්ම ගුවන් සමාගම් මෙන්න

නව ගුවන් සමාගම් කිහිපයක්ම මේ වන විට මෙරටට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *